Automobilka Stellantis Slovakia praktizuje systém environmentálneho manažérstva už od svojho vzniku. Každoročné nezávislé externé audity potvrdzujú, že závod rešpektuje životné prostredie. Podnik dodržiava prísne limity na vypúšťanie odpadových vôd či emisií do ovzdušia, rešpektuje podmienky skladovania chemických produktov a triedenia odpadov.

V trnavskej automobilke Stellantis Slovakia chováme včely od roku 2019. Pozrite si, ako sa našim včelám darí priamo pri testovacej dráhe.

Environmentálna a energetická politika

Trnavská automobilka sa zaviazala k stratégii trvalo udržateľného rozvoja, aby minimalizovala svoj vplyv na životné prostredie a znížila spotrebu energií.

Princípy našej politiky ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami a sú nasledovné:

 • rešpektovanie právnych a iných požiadaviek,
 • ochrana a prevencia znečisťovania všetkých zložiek životného prostredia,
 • riadenie emisií do ovzdušia,
 • riadenie celkového množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie podielu ich
  zhodnocovania,
 • rešpektovanie záväzku nezneškodňovať odpady z výrobného procesu skládkovaním,
 • riadenie spotreby elektrickej energie, zemného plynu, stlačeného vzduchu a vody s cieľom
  obmedziť ich spotrebu iba na nevyhnutné množstvo,
 • využitie všetkých možností na zlepšenie životného prostredia a zníženia spotreby energií,
  najmä počas zavádzania nových priemyselných projektov,
 • zapojenie a zvyšovanie povedomia personálu, vrátane zamestnancov externých spoločností
  pri rešpektovaní pravidiel závodu a v súlade s cieľom neustáleho zlepšovania nášho
  environmentálneho správania a hospodárenia s energiami,
 • na všetkých úrovniach zabezpečiť záväzok neustáleho zlepšovania Systému
  environmentálneho manažmentu a environmentálnej výkonnosti.

Záväzky našej environmentálnej a energetickej politiky sa premietajú do dlhodobých a krátkodobých cieľov, schválených vedením závodu, a komunikujú sa zamestnancom trnavskej automobilky, ako aj zamestnancom externých organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v areáli výrobného centra.

Automobilka pravidelne mesačne hodnotí indikátor Green factory, v rámci ktorého sa posudzuje objem odpadov vyprodukovaných na jedno vozidlo, objem vody použitej pri výrobe jedného vozidla, emisie COV (prchavých organických látok), emisie CO2 a realizované projekty v oblasti biodiverzity.

S výsledkom 85% v závere roka 2023 je trnavská automobilka lídrom v rámci európskych závodov skupiny a na druhom mieste v celej skupine Stellantis.

Odpadové hospodárstvo

Naše hlavné ciele v oblasti odpadového hospodárstva sú nasledovné:

 • Triedenie odpadov pri zdroji

Aj vďaka operatívnym auditom, a taktiež zvyšovaním povedomia zamestnancov, postupne znižujeme množstvo zmiešaných odpadov.

 • Znižovanie množstva odpadu a zamedzenie vzniku nového
 • Zhodnocovanie odpadov

V spolupráci s našimi partnermi v oblasti odpadového hospodárstva neustále hľadáme optimálnejšie spôsoby zhodnocovania aj v oblasti spracovania plastových odpadov.

 • Zvyšovanie povedomia zamestnancov a externých spoločností o životnom prostredí

Zaviedli sme systém školení na zvyšovanie environmentálneho povedomia jednak novoprijatých, ale aj na pravidelné preškoľovanie existujúcich zamestnancov. Environmentálna spolupráca s externými spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli závodu alebo v
blízkom okolí prebieha formou dohody takzvaného „Enviro záväzku“.

 • Komunikácia so zainteresovanými stranami

Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a taktiež
výmena informácii s oddeleniami, nielen v rámci automobilky Stellantis Slovakia, ale aj so závodmi
celej skupiny, nám umožňuje neustále napredovať.