Motivovaní našou rozmanitosťourazíme cestu, akou sa hýbe svet

V jadre našej stratégie je spokojnosť každého nášho zákazníka. Našou ambíciou je byť celosvetovou jednotkou v kvalite našich produktov a našich služieb
a poskytovať trvalo udržateľnú, bezpečnú a cenovo dostupnú mobilitu.

Byť jednotkou pre STELLANTIS znamená:

Skúsenosť zákazníka na najlepšej úrovni

v porovnaní s našimi konkurentmi na celom svete.

Nulová chybovosť

produktov a žiadne reklamácie týkajúce sa skúseností s ktorýmikoľvek našimi značkami.

Trvalo udržateľná kvalita

počas celého životného cyklu produktu.

Exemplárna odozva

na spätnú väzbu od zákazníkov.

Na dosiahnutie tejto ambície sa prostredníctvom našich zásad kvality zaväzujeme implementovať
všetky dôležité opatrenia:

Myslieť a konať v duchu „Zákazník NA PRVOM MIESTE“:

Naša spoločnosť je organizácia orientovaná na zákazníka, ktorú poháňajú rozmanitosť, vedenie a
odborné znalosti všetkých našich zamestnancov, partnerov a dodávateľov.

Zaviesť naše osvedčené postupy prostredníctvom ich dôsledného každodenného uplatňovania

Skúsenosti zákazníkov sa v riadení našej činnosti odrazia prostredníctvom nášho systému riadenia
kvality (QMS). Systém riadenia kvality nám umožňuje definovať a riadiť zlepšovanie našich zásad a
noriem kvality a zároveň garantovať ich systematické uplatňovanie, aby sme trvalo dosahovali
naše ambície v oblasti kvality.

Našu politiku kvality uplatňujeme v celom hodnotovom reťazci spoločnosti: od návrhu našich produktov
a služieb až po podporu našich digitálnych aj fyzických zákazníkov kdekoľvek na svete.

Prostredníctvom ich zavedenia sa každý z nás zaväzuje:

 • uspokojiť všetkých našich zákazníkov,
 • podporiť zodpovedný rast našej spoločnosti,
 • zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť našej spoločnosti.

Zásady kvality podporujú našu ambíciu stať sa
jednotkou v kvalite produktov a služieb aj z
hľadiska nákladov na vlastníctvo na všetkých
trhoch, na ktorých pôsobíme.

Odhodlanie každého konať v duchu „zákazník na prvom mieste“

Naša spoločnosť sa orientuje na zákazníka a jej cieľom je zabezpečiť najlepšiu skúsenosť zákazníka vo svojej
triede prostredníctvom nášho správania, rozhodnutí a konania na všetkých úrovniach spoločnosti.

Je to prísny a stály záväzok, ktorý je srdcom všetkých našich činností a každý deň sa vyhodnocuje.
Jeho splnenie dosiahneme prostredníctvom nepretržitej ostražitosti, predvídaním a zmierňovaním rizík:

 • Spokojnosť zákazníkov s produktmi a službami monitorujeme a pohotovo reagujeme.
 • Ciele kvality definujeme vo fáze plánovania nových produktov a služieb.
 • V našej činnosti sme proaktívni, aby sme zlepšovali skúsenosť našich zákazníkov.
 • Systematicky aplikujeme relevantné štandardy, vylepšené o spätnú väzbu vychádzajúcu zo skúseností.
 • Vo fáze obstarávania vyberáme najlepších dodávateľov vzhľadom na našu ambíciu stať sa jednotkou.
 • Predstavujeme stabilné návrhy produktov a procesov, aby sme sa vyhli akýmkoľvek chybám u zákazníka.
 • Pri každom kroku kontrolujeme, či výstupy a výsledky zodpovedajú požiadavkám.
 • Usilovne a neustále zodpovedne monitorujeme a v prípade potreby upozorňujeme.
 • Pohotovo reagujeme na interné alebo externé chyby týkajúce sa zákazníkov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň výkonnosti našich procesov prostredníctvom auditov a implementácie
  nápravných a preventívnych opatrení.
 • Analýzu našich zistení využívame na prevenciu opakovania chýb a na zlepšenie našej výkonnosti.

Do plnenia našich ambícií v oblasti kvality zapájame aj našich dodávateľov a partnerov a to tak, že:

 • prijmú zodpovednosť za kvalitu svojich výstupov v každej fáze vývoja a súvisiace povinnosti,
 • ich včas zapojíme priamo do analýzy problémov a rizík,
 • nebudú váhať zapojiť sa a v prípade potreby problémy eskalovať.

Našu politiku kvality uplatňujeme v celom hodnotovom reťazci spoločnosti: od návrhu našich produktov
a služieb až po podporu našich digitálnych aj fyzických zákazníkov kdekoľvek na svete.

Prostredníctvom ich zavedenia sa každý z nás zaväzuje:

 • uspokojiť všetkých našich zákazníkov,
 • podporiť zodpovedný rast našej spoločnosti,
 • zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť našej spoločnosti.

Dôslednosť prostredníctvom relevantného, prevádzkového a efektívneho systému riadenia kvality

Náš systém riadenia kvality je trvalo udržateľnou odpoveďou na dosiahnutie našej ambície v oblasti kvality.

Systém riadenia kvality v spoločnosti STELLANTIS (QMS):

 • Definuje požiadavky na kvalitu pre všetky procesy v našom hodnotovom reťazci.
 • Definuje základné zásady kvality, ktorých dôsledné uplatňovanie umožňuje dosahovanie výsledkov.
 • Integruje implementáciu všeobecných zásad bezpečnosti výrobkov.

Náš systém riadenia kvality je trvalo udržateľnou odpoveďou na dosiahnutie našej ambície v oblasti kvality.

Systém riadenia kvality v spoločnosti STELLANTIS (QMS):

 • Definuje požiadavky na kvalitu pre všetky procesy v našom hodnotovom reťazci.
 • Definuje základné zásady kvality, ktorých dôsledné uplatňovanie umožňuje dosahovanie výsledkov.
 • Integruje implementáciu všeobecných zásad bezpečnosti výrobkov.

Náš systém riadenia kvality je súčasťou manažmentu hlavného tímu a regionálneho manažmentu.
Vyjadruje riadenie kvality na 3 úrovniach:

 • Skupina: Požiadavky z hľadiska kvality, smerníc skupiny a multisektorových postupov skupiny
 • Hlavný tím: Referenčné dokumenty opisujúce procesy, prevádzkové metódy a zásady kvality potrebné na splnenie požiadaviek na kvalitu.
 • Región: Podrobné štandardy a miestne pokyny umožňujúce pracovníkom prevádzky vykonávať ich činnosti v súlade s definovanými procesmi.

Všetci zamestnanci spoločnosti STELLANTIS sú odhodlaní naplniť naše ambície od počiatočných fáz (stratégia a
plánovanie/programovanie produktov a služieb) až po predaj a popredajné služby, a to v prípade všetkých našich
produktov vrátane služieb mobility.

Vďaka vyhodnoteniu vyspelosti nášho systému riadenia kvality v porovnaní s dosiahnutými výsledkami môžeme
vypracovať relevantné akčné plány na kontinuálne zlepšovanie a dosahovanie našich ambícií v duchu PDCA
(naplánuj, urob, skontroluj, konaj).

Uplatňovanie zásad kvality

Na našu kolektívnu angažovanosť dohliadajú kvalifikovaní ľudia, ktorých technické a manažérske
schopnosti sú na najvyššej úrovni.

Oddelenie pre skúsenosť zákazníkov – nezávislá funkcia spoločnosti STELLANTIS – monitoruje a hodnotí plnenie prijatých záväzkov týkajúcich sa kvality.

Implementáciu zásad kvality riadia manažéri kvality na oddeleniach a regionálni manažéri kvality, ktorí zároveň zodpovedajú za svoj systém riadenia kvality. Zapájajú do toho všetky funkcie a zamestnancov spoločnosti STELLANTIS ako aj všetok personál, s ktorým pracujeme v rámci rozšírenej činnosti (dodávatelia, priemyselní partneri, dcérske spoločnosti, importéri, obchodné siete…). Všetci spolupracujú na zabezpečení výsledkov kvality.

Každý manažér spoločnosti je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania noriem, konformitu výsledkov a za výsledky procesov v rámci svojej pôsobnosti.

Požadujeme platné certifikácie pre naše závody, laboratóriá, partnerov, spoločné podniky, dodávateľov a ďalšie určené oblasti spoločnosti, ktoré sú kľúčové z hľadiska spokojnosti zákazníkov, a to v zmysle regulačných požiadaviek krajín, v ktorých pôsobíme, aj v zmysle osvedčených postupov v automobilovom priemysle.

V obchodných sieťach:

 • Žiadame o prijatie zásad kvality v plnom rozsahu a očakávame splnenie cieľov v oblasti spokojnosti
  zákazníkov.
 • Zabezpečujeme implementáciu zásad kvality a dosahovanie výsledkov prostredníctvom
  odporúčaných metód.