Loading...

Negatívny vplyv výroby automobilov na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať, snažíme sa ho však minimalizovať.

Skupina Stellantis si dala za záväzok výrazne znížiť tento vplyv a svoje ciele v oblasti produkcie odpadov, spotreby vody, emisii VOC, CO2 a taktiež zveľaďovanie biodiverzity zahrnula do stratégie GREEN FACTORY.

Náš závod sa v roku 2021 v porovnaní s ostatnými výrobnými závodmi umiestnil na prvom mieste a v roku 2022 svojimi výsledkami umiestnenie potvrdil, čo znamená, že sme najbližšie k dosiahnutiu ambicióznych cieľov skupiny v oblasti životného prostredia.

Lakovňa je z pohľadu vplyvov na životné prostredie najdôležitejším výrobným procesom a ako taká spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Je hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok (VOC) do ovzdušia, odpadových vôd a nebezpečných odpadov. Aj naďalej sledujeme a analyzujeme možnosti ako uplatňovaním nových postupov a technológií znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Aby sme tieto vplyvy obmedzili, používame v Trnave prevažne vodou riediteľné farby. Súčasťou lakovne je tiež fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd, ktorá čistí odpadovú vodu z procesu povrchových úprav a z lakovacieho procesu.

V biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je v areáli výrobného centra sa čistia splaškové a priemyselné odpadové vody. Kal z čistenia odpadovej vody sa ďalej zhodnocuje.

Zavedené šetriace opatrenia v oblasti spotreby vody a inštalácia BAT technológie v lakovni nám umožnili udržať spotrebu vody pod 1 m3/vozidlo čo nás radi v rámci skupiny Stellantis medzi závody s najnižšou spotrebou vody na vyrobené vozidlo .

V oblasti spotreby energii sme energeticky najmenej náročný podnik v skupine Stellantis v prepočte na jedno vyrobené vozidlo.

V oblasti produkcie emisií prchavých organických látok dosahujeme hodnotu pod 20g/m2, čo nás radi medzi prvé 3 najlepšie závody.

Naše hlavné ciele v oblasti odpadového hospodárstva sú nasledovné :

Triedenie odpadov pri zdroji

  • V roku 2021 aj vďaka operatívnym auditom a taktiež zvyšovaním povedomia zamestnancov sme postupne znižovali množstvo zmiešaných odpadov , avšak ešte sme náš ciel nedosiahli ,takže budeme v našom snažení pokračovať aj tomto roku.

Zhodnocovanie odpadov

  • v spolupráci s našimi partnermi v oblasti odpadového hospodárstva neustále hľadáme optimálnejšie spôsoby zhodnocovania, čo sa nám podarilo aj v roku 2020 v oblasti spracovania zmiešaných odpadov a komunálneho odpadu.

Zvyšovanie enviro povedomia zamestnancov a ext. spoločnosti

  • Zavedený systém školení na zvyšovanie environmentálneho povedomia jednak novoprijatých, ale aj pravidelné preškoľovanie existujúcich zamestnancov.
  • Environmentálna spolupráca s ext. spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli závodu, alebo v blízkom okolí.

Komunikácia s oddeleniami

  • Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a taktiež výmena informácii v rámci skupiny Stellantis, nám umožňuje neustále napredovať v oblasti odpadového hospodárstva. Práve toto je pre nás oblasť neustáleho zlepšovania.